Dienstenwet

 

VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR

LAMBERT & PAUWELS

 

 1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan de advocatenassociatie Lambert & Pauwels.

De advocatenassociatie bestaat uit :

 • Jan Lambert
 • Geert Pauwels

Zij zijn advocaten in België en ingeschreven aan de balie van Limburg

Wij doen daarenboven een beroep op medewerkster Mr. Marleen Miermans.

Zij is tevens advocaat in België en ingeschreven aan de balie van Hasselt.

De advocatenassociatie is een groepering in de zin van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het advoctenkantoor is gevestigd te 3500 Hasselt, Leopoldplein 36 bus 1.

Mr. Jan Lambert oefent zijn activiteiten uit onder de benaming BVBA Advocatenkantoor Jan Lambert BV, met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Delheidestraat 18 met ondernemingsnummer 0866.171.891.

Mr. Geert Pauwels oefent zijn activiteiten uit onder de benaming BVBA Advocatenkantoor Geert Pauwels BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kloosterlaan 40 met ondernemingsnummer 0886.524.570.

Mr. Jan Lambert is bereikbaar via zijn e-mailadres jan@advocatenlambert.be

Mr. Geert Pauwels is bereikbaar via zijn e-mailadres geert@advocatenpauwels.be

De aansprakelijkheid van de advocaten van het kantoor is verzekerd bij AMLIN Europe NV.

 1. Algemene voorwaarden
 • Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen wordt door de advocatenassociatie Lambert & Pauwels Associates de prestaties aan de cliënt aangerekend tegen een uurtarief en in voorkomend geval kan een abonnementsformule worden afgesproken.
 • Voor 2017 geldt een uurtarief tussen de 130,00 € en 150,00 €, meer BTW, met dien verstande dat voorbehoud wordt gemaakt voor het aanrekenen van een overeengekomen succesfee, en dit tot nader bericht.
 • Het betreft een richttarief van het dossier, niveau van specialisatie, spoedeisende behandeling en financiële inzet.
 • Het richttarief is vastgesteld op basis van ervaring, specialiteit en anciënniteit van de betrokken advocaat.
 • Het effectief toepasselijk tarief zal in de mate van het mogelijke steeds het voorwerp maken van een specifieke afspraak.
 • De tarieven zijn exclusief de administratie, telefonie en postverzendingskosten.
 • De tarieven zijn exclusief verplaatsingen (1,00 €/km), gerechtskosten (dagvaarding- en betekeningskosten), dactylografie (13,00 €) en kopies (0,50 €), zulks meer BTW.
 • De richttarieven kunnen jaarlijks worden aangepast en op alle tarieven is behoudens wettelijke uitzondering, BTW verschuldigd.
 • Behoudens anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen cliënt en de advocatenassociatie zal de relatie tussen de cliënt en de associatie exclusief worden beheerst door deze onderhavige voorwaarden.
 • De advocatenassociatie Lambert & Pauwels Associates verbindt er zich toe de door haar cliënt toevertrouwde dossiers met de vereiste zorgvuldigheid en beroepsernst te behandelen en ter zake neemt de associatie een middelenverbintenis op zich.
 • Bij de aanvang van de werkzaamheden zal door de cliënt in voorkomend geval een provisie worden betaald die overeengekomen wordt.
 • De associatie behoudt zich het recht voor, indien de provisie niet vereffend is, de prestaties op te schorten.
 • In geval van niet betaling van een ereloonnota is de advocatenassociatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd haar toekomstige werkzaamheden te schorten.
 • In geval van niet betaling van de ereloonnota uiterlijk binnen de dertig dagen na facturatie of betalingsuitnodiging is de advocatenassociatie gerechtigd om een schadebeding van 10 % en een verwijlintrest van 10 % op te eisen, zulks zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
 • In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Limburg afd. Hasselt bevoegd die toepassing zullen maken van het Belgisch Recht.